Sveikatos priežiūros specialistas

Jolanta Bagdonienė (el. p. jolantabagdoniene@gmail.com) – sveikatos priežiūros specialistas

 • Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokiniams, mokytojams, mokinių tėveliams (globėjams, rūpintojams) teikimas bei metodinės medžiagos mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas.
 • Informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, renginiuose) mokyklos bendruomenei.
 • Mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant.
 • Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius
 • Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
 • Mokyklos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas, dalyvavimas nustatant prioritetinius mokyklos aplinkos bei sąlygų gerinimo klausimus.
 • Pasiūlymų mokyklos vadovui dėl reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje, teikimas.
 • Ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas.
 • Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, informacijos dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose teikimas kūno kultūros mokytojams.
 • Informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, informacijos apibendrinimas bei pateikimas mokyklos bendruomenei bei kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos pateikimas klasės auklėtojui bei šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra mokykloje
 • Lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas ir kt.) paplitimo nustatymas.
 • Dalyvauti mokyklos prevencinio darbo grupėje, sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.
 • Informacijos apskrities VSC teikimas, įtarus užkrečiamąją ligą ar apsinuodijimą mokykloje.
 • Visuomenės sveikatos centro apskrityje specialistų nurodytų užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemonių įgyvendinimas mokykloje.
 • Pirmosios medicininės pagalbos teikimas ir koordinavimas.

Darbo laikas: pirmadienį – penktadienį  8.45 – 8.55; 9.40 – 9.55; 10.40 – 11.00; 11.45 – 12.05; 12.50 – 13.00.