«

»

NUOTOLINIS MOKYMAS

Nuo 2020-03-30 mokykla vykdo ugdymo planą nuotoliniu būdu. Visa veikla perkeliama į virtualią erdvę.

1. Vykdant LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020-03-16 d. įsakymą Nr. 372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“ buvo įvertintos mokyklos galimybės ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu ir sudarytas Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinės mokyklos ugdymo proceso organizavimo tvarkos aprašas, susitarta dėl mokymo nuotoliniu būdu taisyklių ( mokyklos direktoriaus 2020-03-18 įsak. Nr. V1-16, 2020-03-20 įsak. Nr. V1-17).

2. Mokykloje susitarta dėl ugdymo įrankių, priemonių, darbo metodų ir būdų taikant nuotolinį mokymą. Komunikacijos mechanizmas tarp mokytojų, vaikų ir tėvų:

2.1. TAMO dienyne, elektroniniu paštu mokytojas iškomunikuoja darbo principus, atnaujintą pamokų tvarkaraštį, pamokų temas, klasės bei namų darbus;

2.2. TAMO dienyne, elektroniniu paštu mokytojas prisega reikalingą mokomąją medžiagą ir nurodo užduotis;

2.3. TAMO dienyno žinučių, sms žinučių, Messenger, virtualių platformų pagalba mokytojai, vaikai ir tėvai bendrauja individualiai (klasės lygiu).

3. Mokyklos vadovai, pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, IKT koordinavimo grupė karantino metu dirba nuotoliniu būdu:

 • mokyklos direktorė Janina Gendvilienė – kazimierojagmino.pradine@gmail.com,
 • mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Raudonienė,
 • anglų kalbos mokytoja Regina Stonienė,
 • anglų kalbos mokytoja Renata Klemenienė,
 • logopedė, spec, pedagogė Ingrida Burbienė,
 • logopedė, spec, pedagogė Jolanta Jomantaitė,
 • socialinė pedagogė Audronė Leilionienė,
 • muzikos mokytoja Vida Vaškienė,
 • dailės mokytojas Aleksandras Novak,
 • šokių mokytojas Audrius Grebenkovas,
 • tikybos mokytoja Alvina Mažeikienė.

IKT koordinavimo grupė:

Virgina Zaksienė – pagrindinė administratorė,

Giedrė Bubokienė,

Raimundas Miniotas.

Informaciją įvairiais su nuotoliniu mokymu susijusiais klausimais teikia Nacionalinė Švietimo agentūra, sukurtas nuotolinio mokymo pagalbos centras (NMPC) – pagalba@nsa. smm.lt

Kviečiame visus laikytis etikos ir asmens saugos normų bei nuostatų.

Tikimės geranoriško, dalykiško bendravimo ir bendradarbiavimo. Tik padėdami vienas kitam, saugodami vienas kitą, griežtai laikydamiesi karantino reikalavimų, įveiksime sunkumus ir permąstysime gyvenimo vertybes.

  Mokyklos administracija

Mokyklos ugdymo proceso nuotoliniu būdu taisykles ir tvarkos aprašą rasite internetiniame puslapyje: “VEIKLA—>MOKYKLOS DOKUMENTAI—>VEIKLOS DOKUMENTAI.