Veiklos tvarkos aprašas

PATVIRTINTA

                                                                                                         Mažeikių Kazimiero Jagmino

                                                                                               pradinės mokyklos direktoriaus

                                                                                               2014 m. gruodžio 2 d.

                                                                                               įsakymu Nr. V1-68

MAŽEIKIŲ KAZIMIERO  JAGMINO PRADINĖS MOKYKLOS

PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS VEIKLOS  TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pailgintos dienos grupės (toliau – Grupė) veiklos  tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinėje mokykloje veikiančios pailgintos dienos grupės  paskirtį, mokinių priėmimo, veiklos organizavimo, užmokesčio  tvarką,  reikalavimus pailgintos dienos grupės auklėtojui.

2. Grupės paskirtis – mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu po pamokų organizuoti PUG, 1-4 klasių mokinių priežiūrą, užimtumą, teikti pagalbą mokiniams atliekant namų užduotis, sudaryti sąlygas mokinių laisvalaikiui  organizuoti.

3.  Mokamų paslaugų įkainius už mokinių priežiūrą Grupėje nustatė Mažeikių rajono savivaldybės taryba (2008 m. spalio 31 d. sprendimas Nr. T1-315 „Dėl pailgintos dienos grupių“ ir 2010 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T1-18 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T1-315 „Dėl pailgintos dienos grupių“ dalinio pakeitimo“).

4. Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinė mokykla, steigdama Grupę ir organizuodama darbą joje, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, mokyklos veiklos nuostatais, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos sprendimais,  kitais teisės aktais bei šiuo Aprašu.

 

II. MOKINIŲ PRIĖMIMAS IR GRUPIŲ FORMAVIMAS

5. Grupės sudaromos iš PUG ir 1-4  klasių mokinių.

6. Į grupę mokiniai priimami tėvams pateikus rašytinį prašymą; klasės vadovas arba tėvai prašymus pateikia raštinės vedėjai.

7. Mokinių priėmimas į Grupę mokslo metams įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu ir sutartimi, kurią pasirašo mokyklos direktorius ir vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų).

8. Grupės veiklos trukmė per savaitę – 30 val. Grupės darbo laikas suderinamas su PUG ir 1- 4 klasių pamokų tvarkaraščiu.

9.   Grupėje turi būti nuo 12 iki 40 mokinių.

 

III. VEIKLOS ORGANIZAVIMAS PAILGINTOS DIENOS GRUPĖJE

                       

10. Grupės veikla organizuojama mokyklos direktoriaus įsakymu paskirtoje klasėje.

11. Grupės auklėtoju gali dirbti pedagoginį išsilavinimą turintis asmuo. Jis vadovaujasi mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintu pareigybės aprašymu ir mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis.

12. Grupių ugdomoji aplinka turi būti tinkamai paruošta popamokinei PUG ir 1-4 klasių mokinių veiklai: namų darbų ruošai, komunikacinei, pažintinei veiklai, žaidimams ir kt. veiklai, bei       atitikti Lietuvos higienos normos HN 21:2005 ,,Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” reikalavimus.

13. Veikla Grupėse prasideda kasmet nuo rugsėjo 1 d. ir baigiasi gegužės 31 d.

14. Grupės auklėtojas parengia darbui su pailginta dienos grupe veiklos programą iki rugsėjo 10 dienos.

15. Grupės veiklos programos kūrimas grindžiamas mokyklos bendruomenės numatytais tikslais ir uždaviniais, mokytojų, mokinių ir jų tėvų bendradarbiavimu bei demokratinėmis nuostatomis.

16. Grupės veikla fiksuojama pailgintos dienos grupės veiklos dienyne.

17. Grupės veikla yra vientisas procesas. Jis yra neskaidomas į atskiras sritis ir vyksta integruotai. Užsiėmimų pobūdį ir trukmę lemia ugdymo(-si) tikslai ir grupės vaikų interesai.

 18. Grupėje rekomenduojami veiklos etapai: namų darbų ruoša,  komunikacinė veikla,  meninė veikla,  pažintinė veikla,  kūno kultūra ir sveikata,  darbo veikla, žaidimai ir kt.

 19. Už Grupės veiklą pedagogas atsiskaito Mokytojų tarybos posėdyje.

   

IV. GRUPĖS FINANSAVIMAS: APMOKĖJIMAS IR LĖŠŲ PANAUDOJIMAS

 

 20. Grupės auklėtojo atlyginimas mokamas iš savivaldybės biudžeto lėšų.

 21. Mėnesio mokestis už vieno mokinio priežiūrą Grupėje yra fiksuoto dydžio – 20 Lt (5,79 €).

 22. Mokyklos  gautos įmokos už mokinių priežiūrą Grupėje laikomos jos pajamomis už teikiamas paslaugas ir naudojamos kaip specialiųjų programų lėšos:

 22.1. Grupės auklėtojo atlyginimas skaičiuojamas pagal Švietimo ir mokslo ministerijos parengto Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos apraše nustatytus skaičiavimo koeficientus, atsižvelgiant į auklėtojo išsilavinimą, kvalifikaciją, pedagoginį stažą, darbo krūvį.

 23. Mokestis nemokamas, kai mokinys nelankė Grupės dėl ligos, pateikus gydytojo pažymą.

 24. Tėvai (globėjai, rūpintojai) mokestį už  mokinių priežiūrą Grupėje į mokyklos  nurodytą Banko sąskaitą sumoka iki einamojo mėnesio 25 dienos.

 

 V.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

25. Už šio Aprašo įgyvendinimą ir Grupių komplektavimą atsako mokyklos direktorius.

26. Grupės veiklos priežiūrą vykdo direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

___________________