Danutė Keterienė (el. p. danutzulpait@gmail.com) – psichologė.

Dėl individualių konsultacijų registruotis  el. p. danutzulpait@gmail.com

Darbo laikas:

Antradieniais: 13.30 – 15.30;

Trečiadieniais: 10.00 – 16.00;

Ketvirtadieniais: 14.00 – 16.00.

 

Psichologinė pagalba – tai vaiko (mokinio) psichologinių ir ugdymo problemų sprendimas,
psichologui bendradarbiaujant su vaiko (mokinio) tėvais ar globėjais ir mokytojais, juos
konsultuojant.

Mokyklos psichologė:
♦ Bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, socialiniu pedagogu, logopedu
ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių
pasiekimo būdus.
♦ Rengia, pagal poreikį, individualias ar grupėms rekomendacijas mokinio
psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.
♦ Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir
ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio
ugdymo programas.
♦ Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas,
padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų bei veiksmingiau
ugdyti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius.
♦ Šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės
psichologijos klausimais.
♦ Bendradarbiaudama su mokyklos bendruomene, renka ir kaupia informaciją,
reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti.
♦ Teikia psichologinę pagalbą visiems bendruomenės nariams: mokiniams, jų tėvams
(globėjams, rūpintojams), mokytojams ir kt. specialistams.

Psichologė tėvus kviečia kreiptis, kai:
• jie nori geriau suprasti savo vaiką;
• pastebi vaiko sunkumus ir nėra tikri, kaip galėtų jam padėti;
• šeima išgyvena sudėtingą situaciją.

Pagalba mokykloje mokiniui teikiama, kai kreipiasi:
• mokinys (jei kreipiasi savarankiškai, būtina gauti tėvų sutikimą);
• mokinio tėvai (globėjai);
• mokytojai, gavę mokinio tėvų (globėjų) sutikimą;
• psichologinės pedagoginės tarnybos pažymoje yra pateikta rekomendacija teikti
psichologinę pagalbą.

 

Psichologė rekomenduoja:
www.kitoksvaikas.lt
www.asociacija.lietausvaikai.lt
www.draugiskasinternetas.lt
„Tėvų linija“, tel. +370 00 900 12; darbo laikas: 17.00-21.00 kiekvieną vakarą.

Psichologinė pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu,
Švietimo ir mokslo ministerijos aktais, Lietuvos psichologų sąjungos patvirtintais
dokumentais, profesine psichologo etika ir tarptautiniu testų naudojimo reglamentu.

    Skip to content