Audronė Leilionienė (el. p. audrone.lei@gmail.com) – socialinė pedagogė

 • Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais;
 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais;
 • Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas;
 • Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis;
 • Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę;
 • Kartu su įstaigos specialistais, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį – informacinį darbą;
 • Inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
 • Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;
 • Atstovauja ir gina vaikų teises švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.;
 • Kartu su klasių vadovais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu;
 • Lanko vaikus jų namuose, jeigu klasės auklėtojas neturi tam galimybių.

Jolanta Jomantaitė (el. p.  jojomantaite@yahoo.com) – surdopedagogė

 • Teikia spec. pedagoginę pagalbą neprigirdintiems mokiniams, kochlearinių implantų naudotojams, veda individualias tarties, kalbos ir klausos lavinimo pratybas;
 • Lavina spec. poreikių mokinių tartį, žodinę kalbą, komunikacinius gebėjimus, formuoja regimojo, girdimojo, suvokimo, pažintinės veiklos įgūdžius;
 • Konsultuoja mokytojus, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais;
 • Tvarko dokumentus, ruošia individualias programas mokiniams, turintiems klausos sutrikimų.

Ingrida Burbienė (el. p. burbuliuxe72@gmail.com) – spec. pedagogė – logopedė

 • Atlieka mokinio pedagoginį vertinimą ir nustato jo specialiuosius poreikius ;
 • Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniui ;
 • Konsultuoja mokytojus, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais;
 • Vertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • Logopedinių pratybų metu šalina mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus;
 • Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese, specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
 • Šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.

Mokytojo padėjėjas

Mokykloje teikiama specialioji mokytojo padėjėjo pagalba. Mokytojo padėjėjas yra reikalingas tam, kad galėtų didinti mokinio ugdymo veiksmingumą, kuris turi specialiųjų ugdymo poreikių. Šio specialisto  paslaugos teikiamos mokiniui ar (ir) mokinių grupei, turinčiai vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir dėl įgytų ir įgimtų sutrikimų negalinčiai savarankiškai dalyvauti ugdymo procese. Mokytojo padėjėjas padeda mokiniui ar (ir) mokinių grupei atlikti su ugdymusi, savitarna, savitvarka ir maitinimusi susijusias veiklas, padeda orientuotis aplinkoje, judėti, tinkamai naudotis ugdymui skirtomis techninės pagalbos priemonėmis, teikia teksto skaitymo ir konspektavimo bei kitas paslaugas.

Jurgita Kesminienė (el. p. jurgita.kesminiene@mazeikiuvsb.lt) – sveikatos priežiūros specialistė

 • Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokiniams, mokytojams, mokinių tėveliams (globėjams, rūpintojams) teikimas bei metodinės medžiagos mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais kaupimas.
 • Informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, renginiuose) mokyklos bendruomenei.
 • Mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant.
 • Pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius
 • Mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą.
 • Mokyklos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas, dalyvavimas nustatant prioritetinius mokyklos aplinkos bei sąlygų gerinimo klausimus.
 • Pasiūlymų mokyklos vadovui dėl reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje, teikimas.
 • Ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas.
 • Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, informacijos dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose teikimas kūno kultūros mokytojams.
 • Informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, informacijos apibendrinimas bei pateikimas mokyklos bendruomenei bei kitoms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos pateikimas klasės auklėtojui bei šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūra mokykloje
 • Lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimas ir kt.) paplitimo nustatymas.
 • Dalyvauti mokyklos prevencinio darbo grupėje, sprendžiant mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas.
 • Informacijos apskrities VSC teikimas, įtarus užkrečiamąją ligą ar apsinuodijimą mokykloje.
 • Visuomenės sveikatos centro apskrityje specialistų nurodytų užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemonių įgyvendinimas mokykloje.
 • Pirmosios medicininės pagalbos teikimas ir koordinavimas.

Monika Liaučiūtė (el. p. monika.liaučiute@gmail.com) – psichologė

Mokyklos psichologė teikia psichologinę pagalbą visiems bendruomenės nariams: mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir kt. specialistams, ir kviečia kreiptis, kai:

• norite geriau suprasti savo vaiką;
• pastebite vaiko sunkumus ir nesate tikri, kaip galėtumėte padėti;
• šeima išgyvena sudėtingą situaciją.

Psichologinė pagalba – tai vaiko (mokinio) psichologinių ir ugdymo problemų sprendimas, psichologui bendradarbiaujant su vaiko (mokinio) tėvais ar globėjais ir mokytojais, juos konsultuojant. Dėl individualių konsultacijų registruotis el. p. monika.liauciute@gmail.com

Darbo laikas: I, II, IV ir V 12.30-15.00 val.

Psichologinė pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Švietimo ir mokslo ministerijos aktais, Lietuvos psichologų sąjungos patvirtintais dokumentais, profesine psichologo etika ir tarptautiniu testų naudojimo reglamentu.

  Skip to content