MAŽEIKIŲ KAZIMIERO JAGMINO PRADINĖ MOKYKLA

 

Filosofija

  • Humanistinė demokratinė filosofija ir vertybių sistema sudaro palankias sąlygas pradinės mokyklos bendruomenės veiklą grįsti demokratijos principais, bendradarbiavimu ir pasitikėjimu, planų ir veiksmų suderinamumu, kūrybingumu ir nuolatiniu atsinaujinimu.

Vizija

  • Moderni, besimokanti ir bendradarbiaujanti bendruomenė, kurioje kiekvienas džiaugiasi savo pasiekimais, orientuota į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, teikianti kokybišką pradinį išsilavinimą, grįstą aktyviuoju mokymu(si) pradinio ugdymo mokykla.

  • Savita, kryptingai plėtojanti menines, humanistines, dorines, sveikos gyvensenos vertybines nuostatas.

  • Aktyvi, atvira naujovėms, kaitai, nuolat tobulėjanti, skleidžianti patirtį.

Misija

  • Didžiausia vertybė mokykloje – vaikas.

  • Atsižvelgiant į vaikų individualumą, poreikius bei tėvų lūkesčius teikti kokybiškas pradinio bei priešmokyklinio ugdymo(si) bei socialines paslaugas.

  • Bendradarbiaujant su šeima ir kitais socialiniais partneriais sudaryti sąlygas ugdytis visoms – fizinėms, intelektualinėms, pažintinėms, emocinėms – vaiko galioms.

  • Vadovaujantis humaniškumu, kūrybiškumu, mokymosi visą gyvenimą pajauta bei sveikatos saugojimo ir stiprinimo nuostatomis ugdyti pozityvų vaiko požiūrį į save, aplinką, gamtą, tautinį paveldą.

 

 

 

VIRGINIJA STEPONAVIČIENĖ

    Skip to content