Specialioji  pedagogė Vaida Košinskienė

vaidelijakos@gmail.com

 

Specialiojo pedagogo funkcijos:

  • Teikia specialiąją pagalbą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, konsultuoja mokytojus, mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus asmenis, dalyvaujančius ugdymo procese, padeda mokytojams pritaikyti dalykų programas.
  • Organizuoja mokiniams grupines bei individualias specialiąsias pamokas, kuriose lavina ir koreguoja pažinimo funkcijas, šalina akademines spragas, padeda įsisavinti mokomąją medžiagą, taiko specialius darbo būdus ir metodus.
  • Bendrauja, bendradarbiauja su klasių vadovais, kurių klasėse yra mokymosi sunkumų turinčių mokinių.
  • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos darbe, renka duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus.

    Skip to content